Veilige kinderopvang van hoge kwaliteit in Almere

Neem contact op

Bij Het Wereldkind staan veiligheid en kwaliteit hoog in het vaandel. We werken uitsluitend met gekwalificeerd personeel, voldoen aan alle eisen van de overheid en zorgen voor emotionele veiligheid voor ieder kind op ons kinderdagverblijf.

Kwalitatief goede kinderopvang

In Nederland is kinderopvang geregeld middels de Wet Kinderopvang. Hierbinnen zijn geldende kwaliteitseisen van kracht welke zijn opgenomen in het Convenant Kwaliteit Kinderopvang. Kinderdagverblijf Het Wereldkind werkt volgens de gestelde kwaliteitseisen die gelden binnen de Wet Kinderopvang en het Convenant Kwaliteit Kinderopvang. Wij worden jaarlijks gecontroleerd door de GGD, die als taak heeft de kwaliteitseisen te bewaken binnen de kinderopvangbranche.

Emotionele veiligheid

Het Wereldkind ziet het als haar taak om een opvoedingssituatie te creëren waarin aan ieder kind verantwoorde kinderopvang geboden wordt en een kind zich maximaal kan ontwikkelen en ontplooien.


Wij willen dit bereiken door in het kinderdagverblijf en op de buitenschoolse opvang een opvoedingsklimaat te scheppen waarin goede verzorging wordt geboden en waarbij veiligheid en hygiëne veel aandacht krijgen. De groepsleiding biedt warme, persoonlijke begeleiding aan de kinderen.

Voor de pedagogische onderbouwing van het begrip 'verantwoorde kinderopvang' is vanuit de Wet Kinderopvang gekozen voor de vier opvoedingsdoelen van professor J.M.A. Riksen-Walraven. Emotionele veiligheid, het bieden van een gevoel van veiligheid, is de meest basale pedagogische doelstelling voor alle vormen van kinderopvang. Een kind dat zich niet veilig voelt in een omgeving is niet in staat om indrukken en ervaringen op te doen.

Wij dragen bij aan de emotionele veiligheid met:
• Vaste en sensitieve verzorgers/groepsleiding. Onze leidsters werken 4 tot 5 dagen per week.
• De aanwezigheid van bekende leeftijdsgenoten. Per dag is de groepssamenstelling bekend.
• De inrichting van de omgeving, groep en tuin.
• Geen verplichting voor de kinderen om wel of niet met een gezamenlijke activiteit mee te doen.
• Een huiselijke, veilige en warme sfeer.

Meldcode

De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft naar aanleiding van gewijzigde wet- en regelgeving een herziene versie van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ontwikkeld (versie juli 2013). Deze meldcode is speciaal toegeschreven aan de branche kinderopvang.


De meldcode bevat drie routes: een route hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling, een route hoe te handelen bij signalen van een mogelijk geweld- of zedendelict door een collega en een route hoe te handelen bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.

Bij de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling voor de Branche Kinderopvang is een uitgebreide handleiding geschreven. De handleiding geeft achtergrondinformatie en toelichting op elementen uit de meldcode.

Voordat de meldcode wordt gebruikt, is het verstandig om eerst de handleiding te bestuderen. De meldcode kan niet zonder de handleiding geïmplementeerd worden binnen de kinderopvangorganisatie. Andersom kan de handleiding niet zonder de meldcode gebruikt worden.