Pedagogische uitgangspunten

Om een basis te leggen voor het pedagogisch beleid heeft Het Wereldkind uitgangspunten geformuleerd. Deze uitgangspunten zijn een kader voor het pedagogisch handelen en voor het leefklimaat in ons kinderdagverblijf.
• Wij nemen ieder kind serieus. Dat wil zeggen dat het kind kan rekenen op begrip en verdraagzaamheid.
• Wij leren kinderen verantwoordelijkheid te dragen. Door de kinderen het vertrouwen te geven dat zij dingen zelf kunnen en door ze te laten weten dat wij er ook voor hun zijn als ze dat nodig hebben.
• Soms moeten kinderen accepteren dat er iets gedaan moet worden. Ook voor kinderen zijn regels belangrijk.
• Wij staan open voor nieuwe ideeën van de kinderen. Dit doen wij door de ogen van de kinderen te kijken en te luisteren wat er bij de kinderen leeft.
• Wij hebben respect voor het uniek- zijn van het kind. Het kind dient als zodanig te worden geaccepteerd en gewaardeerd.
• Wij leren kinderen respect te hebben voor elkaars spullen. Kinderen moeten leren samen te spelen en voorzichtig om te gaan met andermans spullen.
• Wij stimuleren kinderen zoveel mogelijk zelf te doen. De zelfvertrouwen en zelfstandigheid zal groeien door te oefenen en zelf te doen.
• Wij geven kinderen zoveel mogelijk de vrijheid als ze samen spelen. Kinderen kunnen veel meer dan wij denken, ook conflicten oplossen hoort erbij.
• Wij geven kinderen ruimte voor zelfontplooiing. Om zich te kunnen ontwikkelen is het noodzakelijk dat een kind zich veilig en vertrouwd voelt en weet dat de leidster beschikbaar is wanneer het kind haar nodig heeft.

Het pedagogisch beleid van kinderdagverblijf Het Wereldkind biedt een basis van waaruit gewerkt en gehandeld wordt met de kinderen. Kernwoorden in ons pedagogisch beleid zijn het bieden van warmte, persoonlijke aandacht en veiligheid en het bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen. In ons beleid beschrijven wij hoe wij dit bereiken en wat daarvoor nodig is.

Ons pedagogisch beleidsplan kun je op de locatie inzien.